ORGANIZAČNÉ POKYNY USPORIADATEĽA

Názov podujatia: Oberačka po sebechlebsky

Dátum podujatia: 7. október 2023

Usporiadateľ: Obec Sebechleby, Sebechleby 1, 962 66

Kontaktná osoba: Ing. Terézia Krnáčová, starostka obce 0903 418 966

 

Základné pravidlá a podmienky usporiadateľa:

 1. Zmena termínu a programu vyhradená. Zaplatené vstupné sa nevracia, vstupenka je nenávratná a nevymieňa sa.
 2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo odoprieť vstup na podujatie komukoľvek a v prípade takéhoto odopretia preplatiť cenu vstupenky.
 3. Vstup na podujatie je podmienený náramkom upevneným na zápästí. Za stratu, odcudzenie alebo poškodenie označenia nenesie organizátor zodpovednosť. Usporiadateľská služba je oprávnená vykonať osobnú prehliadku. Pokiaľ účastník nebude mať označenie alebo toto bude poškodené bude usporiadateľskou službou vyvedený z festivalových priestorov.
 4. Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbanlivosťou držiteľa lístka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.
 5. Vstup návštevníkov na pódium a to backstage zóny je zakázaný. Porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku bez nároku na refundáciu nákladov.
 6. Stanovanie mimo vyhradeného miesta je prísne zakázané.
 7. Návštevník festivalu berie na vedomie a poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas festivalu alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej metódy a to bez peňažnej náhrady a časového obmedzenia. Dokumentovanie podujatia a následné spracovávanie materiálov na propagačné a marketingové účely je oprávneným záujmom organizátora.
 8. Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania podujatia nebezpečné predmety ohrozujúce bezpečnosť, sklenené nádoby, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu /vrátane kuchynských nožov/.
 9. V areáli je prísne zakázané jazdiť na motocykloch, bicykloch, kolobežkách a obdobných prostriedkoch.
 10. Osoby vstupujúce do areálu môžu byť prehľadané.
 11. Vo všetkých uzatvorených priestoroch platí prísny zákaz fajčenia.
 12. Organizátor si vymedzuje právo rozhodnúť o vpustení, resp. nevpustení zvierat do festivalového areálu, s výnimkou vodiacich psov.
 13. V areáli podujatia je prísne zakázaný predaj akéhokoľvek druhu a iné komerčné aktivity bez vedomia a predchádzajúceho súhlasu organizátora.
 14. Ak návštevník odmietne vydať nebezpečný alebo zakázaný predmet alebo porušuje tieto podmienky, môže byť z areálu vykázaný.
 15. Prosíme o využívanie odpadkových košov.
 16. Z dôvodu ochrany vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných návštevníkov, prosíme o zodpovedné správanie sa. Porušenie ktoréhokoľvek zákazu môže byť dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.
 17. Podujatie sa koná za každého počasia, okrem prírodných katastrof.
 18. Varovanie: nadmerné vystavenie hlasnej hudbe môže spôsobiť poškodenie sluchu.
 19. Podujatie sa koná v pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry preto prosíme návštevníkov, aby sa v areáli správali tak, aby nedošlo k poškodeniu prípadne znehodnoteniu kultúrnych pamiatok.
 20. Usporiadateľ si vyhradzuje nárok na refundáciu nákladov súvisiacich s odtiahnutím vozidla, ktoré majiteľ vozidla zaparkuje mimo určenej parkovacej plochy.

 

AREÁL PODUJATIA
Areál podujatia sa delí na dve základné zóny:

 • Parkovisko
 • Hlavný areál podujatia

Celý areál podujatia je otvorený nonstop v čase trvania podujatia. Pri každom vstupe do hlavného areálu prebieha kontrola identifikácie návštevníka festivalu. Náhodné kontroly identifikácie prebiehajú v celom areáli.

Podujatie sa koná v pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry Stará Hora a je dôležité  pripomenúť všetkým návštevníkom, aby sa v areáli správali a konali tak, aby ich konaním nedošlo k poškodeniu alebo k znehodnoteniu kultúrnych pamiatok.

 

PARKOVANIE

Organizovanie parkoviska má na starosti usporiadateľská služba. Prosíme vás o rešpektovanie jej pokynov, ktoré slúžia na zabezpečenie plynulého chodu parkovania.

Parkovanie je zdarma. Prosíme vodičov o ohľaduplnosť a taký spôsob parkovania, aby sa na parkovisko zmestilo čo najviac automobilov.  Stanovanie na parkovisku je zakázané.

Autobusy, karavany a učinkujúci majú vyhradený parkovací sektor. Pre majiteľov karavanom usporiadateľ neposkytuje prípojku na elektrinu.

Parkovanie a odstavovanie vozidiel mimo vyhradených miest je prísne zakázané. V prípade, že budú vozidlá zaparkované na príjazdovej ceste k pamiatkovej rezervácii môže byť vozidlo odtiahnuté na náklady majiteľa vozidla.

 

TAXI

Taxi služba má vyhradené miesta na parkovisku. Ceny sú určené taxislužbou.

Kontakt na taxislužbu: ECOTAXI 0911 444 655, 0944 771 888

 

 

 

IDENTIFIKÁCIA NÁRAMKOM

Každý návštevník dostane pri vstupe náramok – identifikáciu návštevníka, ktorý je potrebné si založiť na zápästie. Náramok oprávňuje návštevníka na pohyb po areáli a je povinnosťou ukázať ho pri vyzvaní bezpečnostnou alebo usporiadateľskou službou.

Identifikáciu považujte sa ceninu – pri jej strate vám nebude umožnený opätovný vstup. Návštevníci bez náramku budú vyvedení z areálu, preto svoje náramky vo vlastnom záujme neposkytujte iným  osobám. Za stratu, poškodenie, prípadne krádež identifikácie je zodpovedný návštevník.

Identifikácia je umiestnená na zápästí, iba vo zvláštnych prípadoch tomu môže byť inak /alergia, kožná choroba a pod. /

 

FOTOGRAFOVANIE

V areáli podujatia je povolené fotografovanie.  Každý návštevník súhlasí s tým, aby fotografie alebo iný záznam jeho osoby z podujatia boli použité v akejkoľvek technickej úprave pre promovanie podujatia v budúcnosti.

 

HYGIENA

Na podujatí je k dispozícii 48 chemických toaliet, WC pre ZŤP návštevníkov, VIP WC zóna.

 

STANOVANIE

Pre návštevníkov podujatia je v rámci areálu vyhradené miesto na stanovanie. Usporiadateľ poskytuje miesto na stanovanie zdarma, bez zabezpečenia sociálnych zariadení a elektrickej prípojky. Návštevníci stanujú na vlastnú zodpovednosť. Za bezpečnosť vecí v stanovom mestečku usporiadateľ nezodpovedá, preto odporúčame nenechávať v stanoch cenné predmety, peniaze a iné. Stanovanie na parkovisku a mimo vyhradeného priestoru je zakázané.

 

BEZPEČNOSŤ

Bezpečnosť návštevníkov podujatia je pre usporiadateľa prioritou. O bezpečnosť na festivale sa stará bezpečnostná služba. Slúži na ochranu návštevníkov a na stráženie festivalových priestorov. Je rozpoznateľná podľa jednotného oblečenia. Bezpečnostná služba je doplnená aj o dobrovoľníkov. Pre bezproblémový chod podujatia je nutné dodržiavať pokyny bezpečnostnej a usporiadateľskej služby v rámci ich kompetencií. Nevyhnutnosťou pre pobyt na podujatí je mať identifikáciu návštevníka – festivalový náramok.

Kompetencie a povinnosti bezpečnostnej služby:

 • Kontrola lístkov a festivalových náramkov
 • Osobná prehliadka / na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov – je zakázané vnášať do areálu akékoľvek predmety ohrozujúce bezpečnosť alebo zdravie/
 • Vyvedenie z areálu – neoznačené osoby, agresívne osoby, osoby ohrozujúce bezpečnosť , neautorizovaní predajcov, díleri akýchkoľvek drog a psychotropných látok …
 • Usmerňovanie pohybu v prípade evakuácie
 • Zamedzenie vstupu návštevníkom do priestorov nevyhradených pre verejnosť
 • Pomoc návštevníkom na vozíku pri vstupe do priestorov a priestorov so sťaženým prístupom
 • Informácie o zdravotníckej službe
 • Ochrana učinkujúcich, návštevníkov a festivalového zariadenia

Prosíme, aby ste pri akomkoľvek probléme s členmi bezpečnostnej služby, či pri akejkoľvek bezpečnostnej hrozbe či riziku upozornili usporiadateľa na tel. č. 0903 418 966

 

ÚNIKOVÁ ZÓNA

Na podujatí je hlavná úniková zóna smerom k parkovisku.  Únikový východ je označený nápisom EXIT.

V prípade, ak by malo dôjsť k urýchlenému vyprázdneniu areálu, prípadne ku koncentrácii na vybranom mieste, prosíme návštevníkov, aby zachovali rozvahu a riadili sa pokynmi bezpečnostnej služby a usporiadateľov.

 

NÚDZOVÁ LINKA

V prípade požiaru, zdravotného problému alebo akejkoľvek výnimočnej situácie /úraz požiar, krádež/ ihneď kontaktujte bezpečnostnú službu alebo usporiadateľskú službu  na tel. č. 0903 418 966 alebo 0917 987 071.

 

PRVÁ POMOC

Prvá pomoc na podujatí je zabezpečená prostredníctvom Slovenského červeného kríža.

Je zriadené 1 pevné stanovište zdravotnej pomoci  – 1 x záchranár a 1 x zdravotník SČK

Hliadka v priestore – 2 x záchranár a 2 x zdravotník SČK

Pri akomkoľvek zdravotnom probléme sa neváhajte obrátiť na zdravotníkov.

 

BEZBARIÉROVOSŤ

Pre ľudí so zdravotný znevýhodnením /vozičkári/  sú na podujatí vyčlenené uzamykateľné WC pri VIP zóne.

 

ODPADY

Ak vyhadzujete odpad , snažte sa použiť najbližší kontajner a neznečisťovať čisté prostredie Starej Hory.

 

 

DROGY

Drogy sú na podujatí zakázané. Ich predaj a konzumácia sú ilegálne. Ak dôjde k prípadným problémom spojeným s užívaním drog u vás alebo vo vašom okolí, v záujme zachovania zdravia sa nebojte kontaktovať zdravotnú službu alebo usporiadateľa. Do príchodu záchranárov uložte postihnutého do stabilizovanej polohy tak, aby nemohlo dôjsť k uduseniu.

 

FAJČENIE

Vo všetkých uzatvorených priestoroch a stanoch je fajčenie zakázané. Prosíme fajčiarov, aby sa vyhýbali fajčeniu aj v dave počas koncertov. Berte ohľad na ľudí okolo seba a na prostredie, v ktorom sa pohybujete.

 

MERCH SEBECHLEBY

Na podujatí bude zriadený TIK Shop, v ktorom vám dobrovoľníci ochotne poskytnú informácie k podujatiu, ale tiež si môžete zakúpiť festivalový merchandising /tričká, odznaky, magnetky, hrnčeky, ceruzky, a iné suveníry/.

 

OBČERSTVENIE

Na podujatí je otvorených 30 súkromných pivníc s občerstvením a to s kompletným sortimentom jedál /aj vegetariánskych/ a nápojov. Zároveň je zriadená gastrozóna pri hlavnom pódiu podujatia.

 

ZVIERATÁ

Organizátor si vymedzuje právo rozhodnúť o vpustení, resp. nevpustení zvierat do festivalového areálu, s výnimkou vodiacich psov.

Do areálu podujatia majú zvieratá povolený vstup s výnimkou tzv. bojových plemien a zjavne agresívnych zvierat. Zviera musí byť na vodítku. Voľný pohyb je zakázaný a bude riešený usporiadateľskou službou. Odporúčame nechať zvieratká doma a chrániť ich pred prílišným hlukom podujatia.

 

ČO ODPORÚČAME PRINIESŤ?

Preukaz poistenca, občiansky preukaz, peniaze, resp. platobnú kartu, potrebné lieky.

 

ZÁKAZY
Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania akcie:

 • Pyrotechnické predmety
 • Otvorený oheň
 • Predmety ohrozujúce bezpečnosť
 • Drogy a psychotropné látky
 • Horľaviny
 • Zbrane akéhokoľvek druhu /vrátane kuchynských nožov/
 • Stanovanie mimo určeného miesta
 • Odstavenie vozidla na príjazdovej ceste a parkovanie mimo určenej parkovacej plochy
 • Zákaz fajčenia v uzatvorených priestoroch

Základné pravidlá a podmienky usporiadateľa:
1. Zmena termínu a programu vyhradená. Zaplatené vstupné sa nevracia, vstupenka je nenávratná a nevymieňa sa.
2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo odoprieť vstup na podujatie komukoľvek a v prípade takéhoto odopretia preplatiť cenu vstupenky.
3. Vstup na podujatie je podmienený náramkom upevneným na zápästí. Za stratu, odcudzenie alebo poškodenie označenia nenesie organizátor zodpovednosť. Usporiadateľská služba je oprávnená vykonať osobnú prehliadku. Pokiaľ účastník nebude mať označenie alebo toto bude poškodené bude usporiadateľskou službou vyvedený z festivalových priestorov.
4. Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbanlivosťou držiteľa lístka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.
5. Vstup návštevníkov na pódium a to backstage zóny je zakázaný. Porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku bez nároku na refundáciu nákladov.
6. Stanovanie mimo vyhradeného miesta je prísne zakázané.
7. Návštevník festivalu berie na vedomie a poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas festivalu alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej metódy a to bez peňažnej náhrady a časového obmedzenia. Dokumentovanie podujatia a následné spracovávanie materiálov na propagačné a marketingové účely je oprávneným záujmom organizátora.
8. Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania podujatia nebezpečné predmety ohrozujúce bezpečnosť, sklenené nádoby, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu /vrátane kuchynských nožov/.
9. V areáli je prísne zakázané jazdiť na motocykloch, bicykloch, kolobežkách a obdobných prostriedkoch.
10. Osoby vstupujúce do areálu môžu byť prehľadané.
11. Vo všetkých uzatvorených priestoroch platí prísny zákaz fajčenia.
12. Organizátor si vymedzuje právo rozhodnúť o vpustení, resp. nevpustení zvierat do festivalového areálu, s výnimkou vodiacich psov.
13. V areáli podujatia je prísne zakázaný predaj akéhokoľvek druhu a iné komerčné aktivity bez vedomia a predchádzajúceho súhlasu organizátora.
14. Ak návštevník odmietne vydať nebezpečný alebo zakázaný predmet alebo porušuje tieto podmienky, môže byť z areálu vykázaný.
15. Prosíme o využívanie odpadkových košov.
16. Z dôvodu ochrany vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných návštevníkov, prosíme o zodpovedné správanie sa. Porušenie ktoréhokoľvek zákazu môže byť dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.
17. Podujatie sa koná za každého počasia, okrem prírodných katastrof.
18. Varovanie: nadmerné vystavenie hlasnej hudbe môže spôsobiť poškodenie sluchu.
19. Podujatie sa koná v pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry preto prosíme návštevníkov, aby sa v areáli správali tak, aby nedošlo k poškodeniu prípadne znehodnoteniu kultúrnych pamiatok.
20. Usporiadateľ si vyhradzuje nárok na refundáciu nákladov súvisiacich s odtiahnutím vozidla, ktoré majiteľ vozidla zaparkuje mimo určenej parkovacej plochy.

AREÁL PODUJATIA
Areál podujatia sa delí na dve základné zóny:
– Parkovisko
– Hlavný areál podujatia
Celý areál podujatia je otvorený nonstop v čase trvania podujatia. Pri každom vstupe do hlavného areálu prebieha kontrola identifikácie návštevníka festivalu. Náhodné kontroly identifikácie prebiehajú v celom areáli.
Podujatie sa koná v pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry Stará Hora a je dôležité pripomenúť všetkým návštevníkom, aby sa v areáli správali a konali tak, aby ich konaním nedošlo k poškodeniu alebo k znehodnoteniu kultúrnych pamiatok.

PARKOVANIE
Organizovanie parkoviska má na starosti usporiadateľská služba. Prosíme vás o rešpektovanie jej pokynov, ktoré slúžia na zabezpečenie plynulého chodu parkovania.
Parkovanie je zdarma. Prosíme vodičov o ohľaduplnosť a taký spôsob parkovania, aby sa na parkovisko zmestilo čo najviac automobilov. Stanovanie na parkovisku je zakázané.
Autobusy, karavany a učinkujúci majú vyhradený parkovací sektor. Pre majiteľov karavanom usporiadateľ neposkytuje prípojku na elektrinu.
Parkovanie a odstavovanie vozidiel mimo vyhradených miest je prísne zakázané. V prípade, že budú vozidlá zaparkované na príjazdovej ceste k pamiatkovej rezervácii môže byť vozidlo odtiahnuté na náklady majiteľa vozidla.

TAXI
Taxi služba má vyhradené miesta na parkovisku. Ceny sú určené taxislužbou.
Kontakt na taxislužbu: ECOTAXI 0911 444 655, 0944 771 888

 

IDENTIFIKÁCIA NÁRAMKOM
Každý návštevník dostane pri vstupe náramok – identifikáciu návštevníka, ktorý je potrebné si založiť na zápästie. Náramok oprávňuje návštevníka na pohyb po areáli a je povinnosťou ukázať ho pri vyzvaní bezpečnostnou alebo usporiadateľskou službou.
Identifikáciu považujte sa ceninu – pri jej strate vám nebude umožnený opätovný vstup. Návštevníci bez náramku budú vyvedení z areálu, preto svoje náramky vo vlastnom záujme neposkytujte iným osobám. Za stratu, poškodenie, prípadne krádež identifikácie je zodpovedný návštevník.
Identifikácia je umiestnená na zápästí, iba vo zvláštnych prípadoch tomu môže byť inak /alergia, kožná choroba a pod. /

FOTOGRAFOVANIE
V areáli podujatia je povolené fotografovanie. Každý návštevník súhlasí s tým, aby fotografie alebo iný záznam jeho osoby z podujatia boli použité v akejkoľvek technickej úprave pre promovanie podujatia v budúcnosti.

HYGIENA
Na podujatí je k dispozícii 48 chemických toaliet, WC pre ZŤP návštevníkov, VIP WC zóna.

STANOVANIE
Pre návštevníkov podujatia je v rámci areálu vyhradené miesto na stanovanie. Usporiadateľ poskytuje miesto na stanovanie zdarma, bez zabezpečenia sociálnych zariadení a elektrickej prípojky. Návštevníci stanujú na vlastnú zodpovednosť. Za bezpečnosť vecí v stanovom mestečku usporiadateľ nezodpovedá, preto odporúčame nenechávať v stanoch cenné predmety, peniaze a iné. Stanovanie na parkovisku a mimo vyhradeného priestoru je zakázané.

BEZPEČNOSŤ
Bezpečnosť návštevníkov podujatia je pre usporiadateľa prioritou. O bezpečnosť na festivale sa stará bezpečnostná služba. Slúži na ochranu návštevníkov a na stráženie festivalových priestorov. Je rozpoznateľná podľa jednotného oblečenia. Bezpečnostná služba je doplnená aj o dobrovoľníkov. Pre bezproblémový chod podujatia je nutné dodržiavať pokyny bezpečnostnej a usporiadateľskej služby v rámci ich kompetencií. Nevyhnutnosťou pre pobyt na podujatí je mať identifikáciu návštevníka – festivalový náramok.
Kompetencie a povinnosti bezpečnostnej služby:
– Kontrola lístkov a festivalových náramkov
– Osobná prehliadka / na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov – je zakázané vnášať do areálu akékoľvek predmety ohrozujúce bezpečnosť alebo zdravie/
– Vyvedenie z areálu – neoznačené osoby, agresívne osoby, osoby ohrozujúce bezpečnosť , neautorizovaní predajcov, díleri akýchkoľvek drog a psychotropných látok …
– Usmerňovanie pohybu v prípade evakuácie
– Zamedzenie vstupu návštevníkom do priestorov nevyhradených pre verejnosť
– Pomoc návštevníkom na vozíku pri vstupe do priestorov a priestorov so sťaženým prístupom
– Informácie o zdravotníckej službe
– Ochrana učinkujúcich, návštevníkov a festivalového zariadenia
Prosíme, aby ste pri akomkoľvek probléme s členmi bezpečnostnej služby, či pri akejkoľvek bezpečnostnej hrozbe či riziku upozornili usporiadateľa na tel. č. 0903 418 966

ÚNIKOVÁ ZÓNA
Na podujatí je hlavná úniková zóna smerom k parkovisku. Únikový východ je označený nápisom EXIT.
V prípade, ak by malo dôjsť k urýchlenému vyprázdneniu areálu, prípadne ku koncentrácii na vybranom mieste, prosíme návštevníkov, aby zachovali rozvahu a riadili sa pokynmi bezpečnostnej služby a usporiadateľov.

NÚDZOVÁ LINKA
V prípade požiaru, zdravotného problému alebo akejkoľvek výnimočnej situácie /úraz požiar, krádež/ ihneď kontaktujte bezpečnostnú službu alebo usporiadateľskú službu na tel. č. 0903 418 966 alebo 0917 987 071.

PRVÁ POMOC
Prvá pomoc na podujatí je zabezpečená prostredníctvom Slovenského červeného kríža.
Je zriadené 1 pevné stanovište zdravotnej pomoci – 1 x záchranár a 1 x zdravotník SČK
Hliadka v priestore – 2 x záchranár a 2 x zdravotník SČK
Pri akomkoľvek zdravotnom probléme sa neváhajte obrátiť na zdravotníkov.

BEZBARIÉROVOSŤ
Pre ľudí so zdravotný znevýhodnením /vozičkári/ sú na podujatí vyčlenené uzamykateľné WC pri VIP zóne.

ODPADY
Ak vyhadzujete odpad , snažte sa použiť najbližší kontajner a neznečisťovať čisté prostredie Starej Hory.

DROGY
Drogy sú na podujatí zakázané. Ich predaj a konzumácia sú ilegálne. Ak dôjde k prípadným problémom spojeným s užívaním drog u vás alebo vo vašom okolí, v záujme zachovania zdravia sa nebojte kontaktovať zdravotnú službu alebo usporiadateľa. Do príchodu záchranárov uložte postihnutého do stabilizovanej polohy tak, aby nemohlo dôjsť k uduseniu.

FAJČENIE
Vo všetkých uzatvorených priestoroch a stanoch je fajčenie zakázané. Prosíme fajčiarov, aby sa vyhýbali fajčeniu aj v dave počas koncertov. Berte ohľad na ľudí okolo seba a na prostredie, v ktorom sa pohybujete.

MERCH SEBECHLEBY
Na podujatí bude zriadený TIK Shop, v ktorom vám dobrovoľníci ochotne poskytnú informácie k podujatiu, ale tiež si môžete zakúpiť festivalový merchandising /tričká, odznaky, magnetky, hrnčeky, ceruzky, a iné suveníry/.

OBČERSTVENIE
Na podujatí je otvorených 30 súkromných pivníc s občerstvením a to s kompletným sortimentom jedál /aj vegetariánskych/ a nápojov. Zároveň je zriadená gastrozóna pri hlavnom pódiu podujatia.

ZVIERATÁ
Organizátor si vymedzuje právo rozhodnúť o vpustení, resp. nevpustení zvierat do festivalového areálu, s výnimkou vodiacich psov.
Do areálu podujatia majú zvieratá povolený vstup s výnimkou tzv. bojových plemien a zjavne agresívnych zvierat. Zviera musí byť na vodítku. Voľný pohyb je zakázaný a bude riešený usporiadateľskou službou. Odporúčame nechať zvieratká doma a chrániť ich pred prílišným hlukom podujatia.

ČO ODPORÚČAME PRINIESŤ?
Preukaz poistenca, občiansky preukaz, peniaze, resp. platobnú kartu, potrebné lieky.

ZÁKAZY
Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania akcie:
– Pyrotechnické predmety
– Otvorený oheň
– Predmety ohrozujúce bezpečnosť
– Drogy a psychotropné látky
– Horľaviny
– Zbrane akéhokoľvek druhu /vrátane kuchynských nožov/
– Stanovanie mimo určeného miesta
– Odstavenie vozidla na príjazdovej ceste a parkovanie mimo určenej parkovacej plochy
– Zákaz fajčenia v uzatvorených priestoroch