Registrácia predajcov na podujatí

Obec Sebechleby pripravuje podujatie Oberačka po sebechlebsky 2023. Je v našom záujme pripraviť výnimočné podujatie, aby sa návštevníci cítili dobre.

Oberačka po sebechlebsky je festival vinohradníctva, ľudovej gastronómie, cestovného ruchu a zábavy. Pre návštevníkov je pripravený bohatý kultúrny program a každá generácia si príde na svoje. Podujatie sa organizuje v prostredí pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Stará Hora a jeho návštevníci majú možnosť zoznámiť sa s vinohradníctvom, ľudovým remeslom, s prvkami tanca v Honte a tradičnou ľudovou gastronómiou.

Základné organizačné pokyny k podujatiu:

 • Reklamné, marketingové aktivity či predaj tovarov a služieb v priestoroch festivalu je možný len s výhradným súhlasom organizátora festivalu.

Remeselníci a predajcovia

 • Registrácia predajcov a remeselníkov je výhradne prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý nájdete na webovej stránke usporiadateľa – www.sebechleby.com a odošlete na email starahora@sebechleby.com
 • Remeselníci a predajcovia, ktorí majú záujem o účasť na podujatí Oberačka po sebechlebsky 2023 môžu zasielať záväzné prihlášky do 15.augusta 2023
 • Na podujatie budú mať povolený vstup len predajcovia a remeselníci, ktorí sa preukážu potvrdenou registráciou organizátora a budú mať zaplatené všetky potrebné poplatky. Remeselníci a predajcovia, ktorí nebudú mať dokončenú elektronickú registráciu, alebo budú neregistrovaní nebudú vpustení do areálu festivalu ako predajca či remeselník a bude im zakázané postavenie stánku, nakoľko priestor pre remeselníkov a predajcov je vyhradený vopred.
 • Potvrdenie registrácie spolu s vystavenou faktúrou za trhové miesto bude zasielané registrovaným subjektom do 20.08.2023. Splatnosť faktúry bude do 31.08.2023.
 • Na základe potvrdenej a zaplatenej registrácie bude v deň podujatia registrovaných remeselníkom a predajcom odovzdané povolenie na predaj na podujatí, ktorým sú predajcovia a remeselníci povinní sa preukázať pri kontrole ich stánkov.
 • Predajcovia majú nárok na 2 vstupenky na stánok. Všetky ostatné vstupenky na stánok alebo bufet si budú musieť remeselníci alebo predajcovia zakúpiť v cene platného cenníka.
 • Predajný čas je určený od 9:00 hod do 20,00 hod.

Predajné stánky s občerstvením

 • Registrácia je výhradne prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý nájdete na webovej stránke usporiadateľa – www.sebechleby.com a odošlete na email starahora@sebechleby.com
 • Predajca s občerstvením, ktorý má záujem o účasť na podujatí Oberačka po sebechlebsky 2023 môže zasielať záväzné prihlášky do 15.augusta 2023
 • Na podujatie budú mať povolený vstup len predajcovia, ktorí sa preukážu potvrdenou registráciou organizátora a budú mať zaplatené všetky potrebné poplatky. Predajcovia, ktorí nebudú mať dokončenú elektronickú registráciu, alebo budú neregistrovaní nebudú vpustení do areálu festivalu ako predajca a bude im zakázané postavenie stánku, nakoľko priestor pre remeselníkov a predajcov je vyhradený vopred.
 • Potvrdenie registrácie spolu s vystavenou faktúrou za predajné miesto bude zasielané registrovaným subjektom do 20.08.2023. Splatnosť faktúry bude do 31.08.2023.
 • Na základe potvrdenej a zaplatenej registrácie bude v deň podujatia registrovaných predajcom odovzdané povolenie na predaj na podujatí, ktorým sú predajcovia povinní sa preukázať pri kontrole ich stánkov.
 • Organizátor podujatia si vyhradzuje právo obmedziť množstvo a sortiment predajných stánkov s občerstvením.
 • Predajné stánky s občerstvením budú povolené až po vyhodnotení ponuky domácich predajcov – majiteľov vinohradníckych zariadení na Starej Hore.
 • Organizátor podujatia si vyhradzuje právo na vstup dvoch veľkých predajcov s občerstvením na podujatie. Veľký predajca má vyhradenéexkluzívne miesta pri hlavnom pódiu, musí dodržať pravidlá, že ich sortiment je obmedzený len na alkoholické a nealkoholické nápoje, pochutiny, cigarety. Nemôže predávať žiadne teplé jedlá, sortiment vyhradený pre predajcov s lukrativitou a ani jedlá, ktoré narušujú podstatu podujatia (pečený býk, pečené prasa, podplameník, podpecník, langoše, trdelník…). V prípade viacerých záujemcov o hlavný bufet môže organizátor podujatia vybrať ponuku uváženia resp. uprednostniť občana obce alebo sa rozhodnúť podľa rýchlosti elektronickej registrácie.
 • Predajcovia majú nárok na 2 vstupenky na stánok. Všetky ostatné vstupenky na stánokalebo bufet si budú musieť remeselníci alebo predajcovia zakúpiť v cene platného cenníka.
 • Predajný čas je určený od 9:00 hod do 23:00 hod.

Majitelia súkromných pivníc na Starej Hore

 • Pre majiteľov súkromných pivníc, ktorí majú záujem o predaj z pivnice počas podujatia Oberačka po sebechlebsky je možnosť predaja bezplatná, ale každá pivnica musí byť vopred elektronicky registrovaná.
 • Registrácia je výhradne prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý nájdete na webovej stránke usporiadateľa – www.sebechleby.com a odošlete na email starahora@sebechleby.com
 • Majiteľ pivnice, ktorý má záujem o účasť na podujatí Oberačka po sebechlebsky 2023 môže zasielať záväznú prihlášku do 15.augusta 2023
 • Pivnica, ktorá nemá registráciu alebo nemá dokončenú registráciu sa berie ako nelegálne otvorená pivnica a ako usporiadatelia si vyhradzujeme právo ju v deň podujatia zavrieť a od majiteľa bude vymáhaná náhrada vzniknutej škody vo výške 100,- Euro.
 • Organizátor podujatia prísne zakazuje majiteľom pivníc, pozemkov akýkoľvek prenájom súkromných vínnych pivníc alebo súkromných priestranstiev za účelom otvorenia pivnice a s tým spojeného predaja na podujatí.
 • Každá registrovaná pivnica musí uhradiť poplatok vo výške 50,- Euro. Poplatok je povinný pre každú pivnicu platí sa pred podujatím, ide o poplatok za zabezpečenie vyčistenia verejného priestranstva od vzniknutého odpadu a administratívny poplatok za služby spojené s marketingovou propagáciou a registráciou.
 • Každá registrovaná pivnica si musí zabezpečiť svoju ponuku nápojov a gastronomických špecialít podľa platných legislatívnych požiadaviek.
 • Každá registrovaná pivnica je povinná oznámiť svoju predajnú ponuku organizátorovi vrátane ponúkaného množstva porcií do 15.08.2023 na email: starahora@sebechleby.com
 • V každej registrovanej pivnici by mala byť aspoň jedna osoba, ktorá je držiteľom hygienického preukazu.
 • Pri predaji je potrebné mať fakturačné doklady z nákupu potravín a nápojov.
 • Predajcovia v pivniciach sú zodpovední za svoju ponuku gastronómie a nápojov a aj za ich predaj.
 • Prevádzkovatelia pivníc sa na stretnutí pred podujatím dohodnú na odporúčaných, minimálnych cenách gastronómie a nápojov, aby sa nevytvárali dumpingové ceny.
 • Organizátor dodá prevádzkovateľom pivníc registračné číslo, ktoré si je povinný prevádzkovateľ založiť na viditeľné miesto, organizátor označí každú registrovanú pivnicu v mape podujatia a zviditeľní ponuku každej pivnice podľa zmluvy.
 • Pre každého predajcu zo súkromnej pivnice organizátor vyhotoví povolenie na predaj na podujatí Oberačka po sebechlebsky, ktoré je ako prevádzkovateľ pivnice povinní predložiť pri kontrole registrovaných pivníc.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na: starahora@sebechleby.com